АЗИ ТИВЭЭР АЯЛАХ

ТАЙЛАНДЫН АЯЛАЛ

Хугацаа: 3/4, 3/11, 3/18

ВЬЕТНАМЫН АЯЛАЛ

Хугацаа: 2022-2023

МАЛЬДИВЫН АЯЛАЛ

Хугацаа: 03/15-03/22

СЭБҮ АЯЛАЛ, ФИЛИППИН

Хугацаа: 2022-2023

ДУБАЙ АЯЛАЛ

Хугацаа: 2/16, 2/23, 3/2, 3/9

ЯПОНЫ АЯЛАЛ

Хугацаа: 5/22, 6/5, 6/19

БАЛИ АЯЛАЛ

Хугацаа: 2023/5/5, 5/12, 5/17